Δευτέρα, 11 Ιουνίου 2012

Agressief Templeton Chase Ltd. beschermd door politie


Persbericht maandag 11 juni Zaterdag 9 juni hebben beveiligingsmedewerkers van Templeton Chase excessief geweld gebruikt tegen journalisten en Occupyers die demonstreerden tegen ACTA. De aanwezige politie greep niet in en beschermde haar demonstrerende burgers niet tegen de vernielzucht en agressie van de twee beveiligingsmedewerkers. Er werd geen proces verbaal opgemaakt, de geweldplegers werden niet aangehouden, noch staande gehouden. Geheel tegen de logische gang van zaken in beëindigde de politie hierna de demonstratie van geweldloze Occupyers en gaven aan dat zij “natuurlijk wel weten wie deze bewakers zijn”. Als de demonstranten niet snel zouden doorlopen zouden zij gearresteerd worden! Excessief geweld door beveiligingsmedewerkers lijkt eerder regelmaat dan uitzondering, gezien het aantal aangiften. Op 26 april werd er zelfs binnen het actualiteitendebat met de burgemeester gesproken hoe deze overtredingen voorkomen kunnen worden in de toekomst. Occupy maakt zich zorgen over de onduidelijke relatie tussen de veiligheidsdriehoek en de particuliere beveiligingsbranche. Alle situaties zijn op film vastgelegd en worden aangeboden aan de gemeenteraadsleden. Occupy Rotterdam is tegelijk met meer dan 900 Occupy acties in steden over de hele wereld op 15 oktober 2011 gestart, in navolging van de Arabische opstanden, de Spaanse Indignados en Occupy Wall Street. Occupy Rotterdam staat in afwachting van haar terugkeer op het Beursplein een korte periode op het Rode Zand. De filmpjes: Templeton Chase Ltd. aggressive; protected by police Occupy Rotterdam Press Release Monday, 11 June 2012 Saturday June 9th, Templeton Chase security guards used excessive violence against journalists and Occupyers demonstrating against ACTA. The present police did not intervene to protect demonstrating citizens against the destructiveness and aggression of the two security guards. There was no police report made, the perpetrators were not apprehended, nor stopped. Completely against the logical state of affairs, the police ended the demonstration of nonviolent Occupyers and indicated that they “know who these security guards are.” If the demonstrators would not quickly move on, they would be arrested! Excessive force by security personnel seems to be rather the rule, than the exception, given the number of reports. On 26 April 2012, even within the debate with the mayor, was discussed how these violations should be prevented in the future. Occupy is concerned about the unclear relationship between government/police and the private security industry. All situations are captured on film and presented to the Rotterdam city councilors. Occupy Rotterdam simultaneously with more than 900 actions in cities around the world started on 15 October 2011, following the Arab uprisings, the Spanish Indignados and Occupy Wall Street. Occupy Rotterdam is about to return to ‘WTC – Beursplein’ awaiting a short period at the ‘Rode Zand’.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου